Τεχνική ασφάλιση

Η σημασία της Τεχνικής Ασφάλισης είναι ανυπολόγιστης αξίας αν αναλογιστεί κανείς τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένο ένα τεχνικό έργο κατά τη κατασκευή του ή τη συναρμολόγησή του.

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΩΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Το πρόγραμμα αφόρα την ανέγερση ιδιωτικών κτιρίων και αποτελείται από τα εξής τμήματα:
Ζημιές στο ίδιο το έργο
Καλύπτει οποιαδήποτε ζημιά στο ίδιο το έργο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του, εκτός από αυτές που ρητά εξαιρούνται από τους γενικούς και ειδικούς όρους του συμβολαίου.

Ενδεικτικά, οι σημαντικότερα καλυπτόμενα ζημιογόνα γεγονότα είναι τα παρακάτω:

 • Σεισμός

 • Πυρκαγιά - έκρηξη - κεραυνός

 • Καθίζηση - κατολίσθηση

 • Ανθρώπινα λάθη από αμέλεια, αβλεψία

 • Καιρικά φαινόμενα

 • Πτώση βράχων

 • Κακόβουλη ενέργεια τρίτων

 • Ζημιές από απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές

 • Ζημιές σε εργοταξιακούς καταυλισμούς και αποθήκες

 • Έξοδα αποκομιδής ερειπίων

 • Ζημιές σε υφιστάμενη περιουσία

 • Αστική ευθύνη έναντι τρίτων

Επίσης καλύπτει την αστική ευθύνη του ασφαλισμένου εργολάβου ή και του κυρίου του έργου έναντι τρίτων για ζημιές από ατύχημα (θάνατος, σωματικές βλάβες και / ή υλικές ζημιές) που τυχόν προκληθούν από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις των ασφαλισμένων ή των προσώπων που έχουν στην υπηρεσία τους (πχ εργολάβων, εργατικού δυναμικού κ.λπ.) κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του ασφαλιζόμενου έργου.

Εργοδοτική ευθύνη

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί επέκταση του βασικού ασφαλιστηρίου και περιλαμβάνει την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης του ασφαλιζομένου ως εργοδότη για τα ατυχήματα που τυχόν προκληθούν στο εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στο ασφαλιζόμενο έργο, εντός του εργοταξίου. Η κάλυψη συνίσταται συγκεκριμένα σε καταβολή αποζημίωσης για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη, καθώς και διαφορά ημερομισθίου Ι.Κ.Α. 

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Με την εν λόγω κάλυψη προσφέρεται ασφαλιστική προστασία σε πάσης φύσεως ηλεκτρονικό εξοπλισμό (πχ ηλεκτρονικό υπολογιστή, συσκευή ή σύστημα επεξεργασίας, αποθήκευσης, άντλησης ή λήψης δεδομένων ή πληροφοριών, εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών, κ.λπ.), για τυχαίο συμβάν, που προκλήθηκε κατά το χρόνο που τα ασφαλιζόμενα μηχανήματα βρίσκονται είτε σε λειτουργία είτε όχι, καθώς επίσης και όταν βρίσκονται σε αποσυναρμολόγηση, μεταφορά ή συναρμολόγηση για καθαρισμό, έλεγχο, επισκευή ή εγκατάσταση σε άλλη θέση μέσα στο χώρο εγκαταστάσεων της ασφαλιζόμενης επιχειρήσεως.
Στους ασφαλιζόμενους περιλαμβάνονται ο ιδιοκτήτης, ο ενοικιαστής και ο χρηματοδότης.

Αντικείμενο του ασφαλιστικού προγράμματος αποτελούν:

 1. Εξοπλισμός γραφείου (συστήματα ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων, υπολογιστές, εκτυπωτές, μηχανογραφικά συστήματα, φωτοτυπικά, φαξ κ.α.)

 2. Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών

 3. Φωτογραφικός εξοπλισμός για επαγγελματίες

 4. Ιατρικός εξοπλισμός

 5. Τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός εξοπλισμός

 6. Συστήματα ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων

 7. Συστήματα ασφαλείας, μέτρησης και ελέγχου

Ενδεικτικές καλύψεις:

 • Σεισμοί, κυκλώνες, τυφώνες

 • Θύελλες, παλιρροϊκά κύματα χιονοστιβάδες, παγετοί, κατολισθήσεις, πτώση βράχων, καθίζηση

 • Ανθρώπινα λάθη (κακοί χειρισμοί, αμέλεια, απροσεξία)

 • Κλοπές αποτέλεσμα διάρρηξης - ληστείας

 • Κακόβουλες ενέργειες τρίτων, υπαλλήλων - εργατών

 • Βραχυκύκλωμα, έκρηξη, φωτιά, κεραυνός

 • Υγρασία, νερό

 • Διαβρωτικά αέρια, καπνός, αιθάλη

 • Αυξομείωση τάσεως ηλεκτρικού ρεύματος εφόσον υφίσταται σταθεροποιητής τάσης

 • Βλάβες κλιματιστικών μηχανημάτων

 • Βλάβες λυχνιών - καθοδικών σωλήνων

Επιπλέον, σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας και προκειμένου να επιταχυνθεί η επισκευή της το συντομότερο δυνατόν προβλέπονται με πρόσθετο ασφάλιστρο οι κάτωθι καλύψεις:

 • Υπερωριακή και νυκτερινή εργασία

 • Εργασία κατά τις αργίες και εορτές

 • Επείγοντες ναύλοι

 • Αεροπορικές μεταφορές

Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!