Νομοθεσία

Έχω υποχρέωση από το Νόμο να συνάψω ασφάλιση για το αυτοκίνητό μου; Σε ποια νομοθεσία βασίζεται η ασφάλιση αυτοκινήτου;

Σύμφωνα με το Νόμο έχετε, πράγματι, υποχρέωση να συνάψετε ασφάλιση για την κάλυψη της "αστικής ευθύνης" σας έναντι τρίτων από ατύχημα που μπορεί να προκαλέσει το αυτοκίνητό σας.

Θα πρέπει, όμως, να γνωρίζετε ότι υπάρχουν και άλλες ασφαλίσεις (προαιρετικές ασφαλίσεις), πλην της υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατύχημα αυτοκινήτου, που στοχεύουν στην κατά το δυνατόν πληρέστερη δική σας κάλυψη και του αυτοκινήτου σας.

Οι βασικοί νόμοι που διέπουν την ασφαλιστική σύμβαση του Κλάδου Αυτοκινήτου είναι ο Ν.489/76, όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 237/86 και ισχύει μέχρι σήμερα, όπου προβλέπονται οι βασικές διατάξεις «περί υποχρεωτικής ασφάλισης των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» και ο Ν.2496/1997 που ρυθμίζει γενικά την ασφαλιστική σύμβαση.

Ποιο όχημα χαρακτηρίζεται "αυτοκίνητο" σύμφωνα με το Νόμο;

Αυτοκίνητο είναι κάθε όχημα που κινείται επί του εδάφους και όχι σε σιδηροτροχιές, με τη βοήθεια μηχανικής ή ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξάρτητα από τον αριθμό των τροχών. Με όχημα εξομοιούται και το ρυμουλκούμενο είτε είναι συνδεδεμένο με το κυρίως όχημα είτε όχι.
Ενημέρωση για το Νόμο 4261
Η ψήφιση του νέου Νόμου 4261 (ΦΕΚ Α 107 με έναρξη από 05/05/14) επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην ασφαλιστική αγορά, συνοπτικά αναφέρουμε:
1. Η έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης ισχύει πλέον μόνο με την καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου ασφαλίστρου.
2. Η ασφαλιστική σύμβαση παρέχεται για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
3. Ανανέωση της ασφαλιστικής σύμβασης επιτρέπεται μόνο με την εμπρόθεσμη καταβολή ασφαλίστρων της επόμενης ασφαλιστικής περιόδου, το αργότερο έως τη λήξη της ισχύουσας σύμβασης.
4. Καταργείται το οριστικό και το προσωρινό σήμα, καθώς και η βεβαίωση ασφάλισης.
5. Η ασφάλιση έναντι των αρμοδίων οργάνων (Κέντρο Πληροφοριών) αποδεικνύεται με την προσκόμιση της απόδειξης πληρωμής ή/και του ασφαλιστήριου συμβολαίου.
6. Το Κέντρο πληροφοριών ενημέρώνεται σε πραγματικό χρόνο ταυτόχρονα με την εξόφληση στην Εταιρία

Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!