Ασφάλιση μεταφορών

Αφορά όλους τους ιδιώτες και εμπόρους που ασχολούνται με εισαγωγές και εξαγωγές, ακόμη και αυτούς που ασχολούνται με το διαμετακομιστικό εμπόριο.
Ασφαλίζονται τα μεταφερόμενα εμπορεύματά σας για ζημιές που μπορεί να υποστούν κατά τη μεταφορά τους. Η έκταση της κάλυψης αυτής ποικίλλει και σας επιτρέπει, χωρίς ιδιαίτερα υψηλό κόστος, να διαμορφώσετε εσείς την ασφάλεια που ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας οικονομικές προτεραιότητες. Μπορεί να είναι περιορισμένη και να καλύπτει ζημιές από πρόσκρουση, σύγκρουση ή ανατροπή του μεταφορικού μέσου ή να είναι κατά παντός κινδύνου που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τον κίνδυνο της κλοπής. Είναι δυνατή επίσης με προϋποθέσεις η ασφάλιση της ευθύνης του μεταφορέα.

Το κόστος της ασφάλισης εξαρτάται κυρίως από:

 • το είδος του μεταφερόμενου εμπορεύματος

 • τον τρόπο και το μέσο μεταφοράς

 • τον τόπο προορισμού

 • την έκταση της κάλυψης

Δια Θαλάσσης
ΡΗΤΡΑ C (Institute Cargo Clauses C)
Η Ρήτρα Ασφάλισης C είναι μια περιορισμένη κάλυψη για ολική ή μερική ζημιά στα εμπορεύματα από καθορισμένους κινδύνους όπως:

 • Πυρκαγιάς ή Έκρηξης

 • Προσάραξης, βύθισης ή ανατροπής του πλοίου

 • Ανατροπής ή εκτροχιασμό του χερσαίου μεταφορικού μέσου

 • Σύγκρουσης ή επαφής πλοίου ή άλλου μεταφορικού μέσου με εξωτερικό αντικείμενο εκτός από νερό

 • Εκφόρτωσης του εμπορεύματος σε λιμάνι καταφυγής ή καταφυγή

 • Τη θεληματική ή Αναγκαστική ρίψη των εμπορευμάτων στη θάλασσα στην προσπάθεια διάσωσης του πλοίου και του υπολοίπου φορτίου

ΡΗΤΡΑ Β (Institute Cargo Clauses Β)
Η Ρήτρα Ασφάλισης Β είναι και αυτή μία περιορισμένη κάλυψη για ολική ή μερική ζημιά στα εμπορεύματα από καθορισμένους κινδύνους και καλύπτονται οι ζημιές που θα υποστεί το φορτίο για τους κινδύνους που καλύπτει η ΡΗΤΡΑ C και επιπλέον κινδύνους από:

 • Σεισμό

 • Αρπαγή ή παράσυρση του εμπορεύματος από κύματα (Washing overboard)

 • Από εισαγωγή και εισχώρηση νερού στο πλοίο

 • Ολική απώλεια του φορτίου κατά τη διάρκεια της φόρτωσης και εκφόρτωσης

ΡΗΤΡΑ Α (Institute Cargo Clauses (Α)
Η Ρήτρα Ασφάλισης (Α), η οποία αποκαλείται ALL RISKS, είναι μια πλατιά κάλυψη και καλύπτει ολική ή μερική ζημιά στα εμπορεύματα συνεπεία όλων των κινδύνων, ξαφνικού και απρόβλεπτου περιστατικού (All Risks)Δια αέρος

ΡΗΤΡΑ air cargo Institute Air Cargo
Η Ρήτρα Ασφάλισης (air cargo) είναι μια πλατιά κάλυψη για όλους τους κίνδυνους και καλύπτει απώλεια ή ζημιά συνεπεία όλων των κινδύνων και επί πλέον οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημιά συνεπεία ξαφνικού και απρόβλεπτου περιστατικού (All Risks)

Στις παραπάνω ρήτρες μπορούν να προστεθούν, χωρίς ιδιαίτερα υψηλό κόστος και οι συμπληρωματικές ρήτρες:
ΡΗΤΡΑ ΚΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΡΗΤΡΑ ΚΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΕΡΓΙΩΝ

Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!